Odbyło się drugie posiedzenie Rady LGD Kraina Trzech Rzek

28 czerwca 2011 roku odbyło się drugie w ramach przeprowadzanego naboru posiedzenie Rady LGD Kraina Trzech Rzek, mające na celu dokonanie ponownej oceny zgodności z LSR oraz oceny pod względem spełniania  kryteriów wyboru operacji:

  1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się  do osiągnięcia celów tej osi –  „Małe projekty”
  2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

z uwzględnieniem odwołań złożonych przez wnioskodawców.

W wyniku ponownej oceny uwzględniającej złożone odwołania modyfikacji uległy listy ocenionych operacji:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Małe projekty

Ostatnim punktem spotkania było podjęcie uchwał o dokonaniu lub niedokonaniu wyboru operacji do finansowania.