Wzory formularzy wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi pobierz.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – wersja edytowalna, z wypełnioną informacją dotyczącą LGD – pobierz,

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi – pobierz

Kryteria wyboru małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – pobierz

Wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania w w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 – pobierz

Załącznik dodatkowy nr 1 – Charakterystyka projektu pod względem spełniania kryteriów wyboru określonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rozwoju Kraina Trzech Rzek – pobierz, pobierz w formacie .xls

Załącznik dodatkowy nr 2 – Oświadczenie Wnioskodacy bedącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną o spełnianiu warunków przyznania pomocy na realizację małego projektu ze środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek – pobierz, pobierz w formacie .xls

Załącznik dodatkowy nr 3 – Oświadczenie Wnioskodacy bedącego osobą fizyczną o spełnianiu warunków przyznania pomocy na relizację małego projektu ze środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Trzech Rzek – pobierz, pobierz w formacie .xls

Załącznik dodatkowy nr 4 – Oświadczenie Wnioskodacy bedącego osobą fizyczną w sprawie przetwarzania danych osobowych – pobierz, pobierz w formacie .xls